Mimoriadne valné zhromaždenie 2017

OZNÁMENIE O KONANÍ mimoriadneho VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

PROGRAM VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1.     Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, schválenie rokovacieho a volebného poriadku valného zhromaždenia

- Rokovací a volebný poriadok Mimoriadneho valného zhromaždenia ZTS VVÚ KOŠICE a.s. dňa 15.6.2017

2.     Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov

3.     Odvolanie a voľba členov dozornej rady

- Odvolanie a voľba členov dozornej rady

4.     Odvolanie člena výboru pre audit a voľba členov výboru pre audit

- Odvolanie člena výboru pre audit a voľba členov výboru pre audit

5.     Voľba audítora pre rok 2016

- Voľba audítora pre rok 2016

6.     Voľba členov predstavenstva

- Voľba členov predstavenstva

7.     Záver

- Návrhy predstavenstva na uznesenia