Valné zhromaždenie 2019

OZNÁMENIE O KONANÍ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Program VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

  1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, schválenie rokovacieho a volebného poriadku valného zhromaždenia
  1. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
  2. Výročná správa predstavenstva za rok 2018, riadna individuálna účtovná závierka a návrh na rozdelenie zisku za rok 2018
  1. Správa dozornej rady a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe predstavenstva za rok 2018
  1. Schválenie výročnej správy, riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2018
  2. Odstúpenie a voľba člena dozornej rady

  1. Schválenie audítora pre rok 2019
  1. Informácia o podnikateľskom zámere na rok 2019
  1. Záver